ŚWIETLICA

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.45-8.00 oraz od 11.30-16.15. W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczniowie muszą przebywać w szkole w godzinach od 8.00- 11.30 jest organizowana opieka.

Wychowawcy w świetlicy:

mgr JOLANTA  ZIELIŃSKA - KONIECZNY

mgr MAŁGORZATA DEPTA

mgr DARIA RZEPKA

mgr PIOTR  FOJCIKUWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz zgodnie z art. 67 § 7 ust.1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz  § 7 zał. nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 21 maja 2001 r.) informujemy, iż „ dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (..) szkoła organizuje świetlicę. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25”.

Najistotniejszymi celami działalności naszej świetlicy są:
• zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
• wszechstronny rozwój dzieci,
• wzbogacanie ich wiadomości ogólnych, 
• rozwijanie umiejętności manualnych,
• szeroko rozumiane rozwijanie struktur poznawczych uczniów.

Zajęcia świetlicowe są prowadzone zgodnie z określonymi tematami zaplanowanymi na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów; obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania. Uwzględniona jest także tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych.

W świetlicy szkolnej realizowane są następujące kategorie zajęć:
   •  zajęcia rozwijające umiejętności manualne: zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, szydełkowani, odlewanie z gipsu itp.
   •  ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowań czytelniczych, wzbogacające posiadane wiadomości – poprzez czytanie książek, rozmowy i pogadanki, zabawy tematyczne,

   •  gry dydaktyczne i edukacyjne, 
   •  kształtujące umiejętności – formułowania wypowiedzi  na zadany i dowolny temat,
   •  kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, posługiwania się dostępnymi narzędziami takimi jak książki, czasopisma, internet – konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gier dydaktycznych, redagowanie gazetki świetlicowej,

   •  wyzwalające ekspresję twórczą – prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne,
   •  kształtujące ekspresję ruchową –  zwiększające sprawność fizyczną, usprawniające koordynację ruchową – gry i zabawy sportowe,
   •  relaksujące, wyciszające – wypoczynek na dywanie, spacery,
   •  w świetlicy można też odrobić zadanie domowe.

  Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Zajęcia kształtują postawę  przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Dużą rolę wychowawczą, integrującą odgrywają zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne.

  Stałymi elementami rocznego programu zajęć świetlicowych są organizowane przedsięwzięcia:
    • we wrześniu i październiku – „Witamy wszystkich” „Nasza świetlica” „Bezpieczna zabawa”- bloki zajęć tematycznych poświęcone integracji społeczności szkolnej- w                szczególności przywitanie dzieci z klas pierwszych
    • w listopadzie – kultywowanie tradycji święta narodowego, wróżby andrzejkowe, „Dzień  z Harrym Potterem”
    • w grudniu – pomoc w organizacji jasełek, przygotowanie spotkania wigilijnego – omówienie tradycji  Świąt Bożego Narodzenia
    • w styczniu – Dzień Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy 
    • w lutym – Walentynki
    • w marcu – powitanie wiosny oraz tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych
    • w kwietniu – organizacja świetlicowego konkursu talentów
    • w maju – Dzień Mamy
    • w czerwcu – Dzień Dziecka, Dzień sportu  i festyn szkolny

CZEKAMY NA WAS KOCHANI UCZNIOWIE!!!