Poniżej publikujemy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych

Zarządzenie 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika  z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR 542/XXXI/2021 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.02.2021
godz. 8.00

12.03.2021
godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.02.2021   godz. 8.00

5.03.2021  

godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

8.03.2021

godz. 8.00

10.03.2021

godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

11.03.2021 godz. 10.00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.02.2021   godz. 8.00

17.03.2021   godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

23.03.2021 godz. 10.00

7.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

23.03.2021   godz. 10.00

29.03.2021  
godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

31.03.2021 godz. 10.00