Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę

w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Dochód na 1 członka rodziny nie może przekroczyć 528 zł.

 

Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria – czyli w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz musi spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt. 1 (528 zł na osobę).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się  w załącznikach.

Wnioski należy złożyć u pedagoga szkolnego do dnia 11 września 2020 r.

Wzór oświadczenia o dochodach

Wzór oświadczenia o braku pracy

Wyciąg z ustawy

Wniosek ucznia

Katalog wydatków

Regulamin dotyczący funkcjonowania szkoły w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa

 

 1. Każda klasa w szkole ma przydzieloną salę lekcyjną,  z przyczyn lokalowych uczniowie  czasami będą przechodzili na lekcje do innych  sal lekcyjnych.  Wszystko  odbywać się będzie zgodnie z reżimem sanitarnym.
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły 3 wejściami: – wejściem od strony parkingu do sal nr 5,6,7, wejściem frontowym do sal na I piętrze oraz tzw. „czerwonymi drzwiami” do sal nr 16,17 i 4.
 3. W przestrzeni publicznej (wejścia do szkoły, korytarze, toalety) wszyscy uczniowie i pracownicy muszą zakrywać usta i nos (obowiązuje maseczka lub przyłbica).
 4. Przy wejściu do szkoły każdy wchodzący obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 5. Uczniowie od razu udają się do wyznaczonej sali, nie gromadzą się na schodach i korytarzach. Wejście do sal będzie możliwe dopiero o godz. 7.45, dlatego nie jest wskazane wcześniejsze przyjście do szkoły (poza uczniami korzystającymi ze świetlicy).
 6. Uczniowie nie korzystają z szatni do odwołania.
 7. Podczas lekcji uczniowie mogą mieć maseczki lub przyłbice, ale nie są wymagane.
 8. Każde wyjście z sali (do toalety, na wyznaczoną przerwę na świeżym powietrzu, na obiad, po skończonych lekcjach) zobowiązuje ucznia do założenia maseczki lub przyłbicy.
 9. Uczniów obowiązuje zakaz gromadzenia się w przestrzeni publicznej przed i po lekcjach, a także na przerwach.
 10. Uczniowie mają możliwość skorzystania z obiadów na wyznaczonych przerwach zgodnie z harmonogramem i zaleceniami nauczycieli dyżurujących.
 11. W celach profilaktycznych uczniom będzie mierzona temperatura.