Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę

w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Dochód na 1 członka rodziny nie może przekroczyć 528 zł.

 

Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria – czyli w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz musi spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt. 1 (528 zł na osobę).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się  w załącznikach.

Wnioski należy złożyć u pedagoga szkolnego do dnia 11 września 2020 r.

Wzór oświadczenia o dochodach

Wzór oświadczenia o braku pracy

Wyciąg z ustawy

Wniosek ucznia

Katalog wydatków