Z matematyką na TY

 

Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.

Projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik i Szkoły Podstawowe w Rybniku od 1.02.2018 do 31.01.2020.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych w Rybniku w tym 4 z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoły specjalnej oraz stworzenie możliwości równego dostępu dla 2 226 w tym 1 155 uczniów i 1 071 uczennic do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowego.

Szkoły biorące udział w projekcie:
– Szkoła Podstawowa nr 3,
– Szkoła Podstawowa nr 21,
– Szkoła Podstawowa nr 22,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
– Szkoła Podstawowa nr 13,
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34,
– Szkoła Podstawowa nr 35,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15.

 

Projekt „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Link do projektu

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

„KREATYWNA PIERWSZA KLASA”

prowadząca: pani Ewa Bednarek

termin:  czwartek 12:30-13:30 (klasa IIB), piątek 08:45 – 09:45 (klasa IIB)

Zajęcia psychoedukacyjne  mają na celu rozwijać umiejętność twórczego myślenia. Proponowane działania mają przygotować młodego człowieka do aktywności w nieprzewidywalnej rzeczywistości XXI wieku. Zajęcia kształtują i wspierają u uczniów potencjał twórczy, rozwijają to co w każdym z nich niepowtarzalne i oryginalne, jak również przygotowują do aktywnego i kreatywnego przystosowania do środowiska.

Na zajęcia kształtujemy:

•        rozwój ciekawości poznawczej, spontanicznej aktywności, wewnętrznej motywacji, kreatywnych działań,

•        głębsze poznawanie i bardziej wszechstronne wykorzystywanie własnego potencjału rozwojowego,

•        dokładniejsze poznawanie złożoności świata i miejsca człowieka w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

•        odpowiedzialność za problemy w skali lokalnej i globalnej,

•        odkrywanie prawdy, dobra i piękna w otaczającej rzeczywistości przyrodniczo-społeczno-kulturowej

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

„MATEMATYKA BEZ GRANIC”

prowadząca: pani Marianna Tymrakiewicz

termin: poniedziałek 14:40-15:25 (klasa Vc), środa 07:10-07:55 (klasa Vc)

Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z tajnikami wiedzy matematycznej. Analizują zagadnienia i problemy matematyczne, rozwijają umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Zajęcia rozwijają pamięć i  osiąganie przez uczniów sprawności rachunkowej. Uczniowie wyrabiają nawyki sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiana błędów. Szukamy powiązań pomiędzy poszczególnymi działami matematyki oraz praktycznym zastosowaniu w życiu.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

 MÓWIĘ, CZYTAM, ROZUMIEM”

Prowadząca: pani Agnieszka Kaczyńska

termin: poniedziałek 13:30-14:30 (klasa Va), środa 13:30-14:30 (klasa VIIa), czwartek 07:45-08:45(klasa IVa)

Podczas zajęć psychoedukacyjnych rozwijane są kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w  języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresja kulturalna.

Głównym celem zajęć jest rozwój komunikacji językowej w aspekcie pragmatycznym  (w zakresie zarówno rozumienia, jak i tworzenia wypowiedzi), a cele szczegółowe to:

·       wykształcenie postawy komunikacyjnej,

·       usprawnienie funkcji, mających wpływ na rozwój języka (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej i myślenia),

·       rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym,

·       rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, przetwarzania informacji oraz nauka ich wykorzystywania,

·       zaznajomienie uczniów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z komunikacją tak, żeby mogli dostrzegać je w procesie komunikowania się,

·       uwrażliwienie na zachowania agresywne werbalnie.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

„SPOTKANIA Z WYOBRAŹNIĄ I SZTUKĄ

Prowadząca: pani Joanna Skiba

termin: wtorek godz. 8:00-9:00 (grupa 1), środa godz. 8:00-9:00 (grupa 2), środa godz. 13:00-14:00 (grupa 3), czwartek godz. 8:30-9:30 (grupa 4), piątek godz. 8:00-9:00 (grupa 5)

Podczas zajęć z rozwijanie są  umiejętności psychospołeczne, kompetencje w zakresie samokontroli, nabywania umiejętności społecznych oraz stopniowego uczenia się rozumienia i wyrażania uczuć, racjonalnego myślenia i kształtowania pozytywnej samooceny.

Zajęcia naukowo-techniczne i przyrodnicze

”Z komputerem na Ty”

prowadząca: pani Joanna Derner

termin: środa 08:00-08:45 (klasa VIa), czwartek 08:00-08:45 (klasa VIc)

 Podczas zajęć uczniowie rozwijają przede wszystkim myślenie komputacyjne i poszerzają wiedzę  z TI zdobytą wcześniej na zajęciach z informatyki.

W szczególności:

•        uczniowie sprawnie komunikują się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego Windows 10, tworzą pliki i foldery, 

•        poprawnie rozwiązują zadania związane z obsługą programów użytkowych np. M. Word, M. Excel

•        Uczniowie projektują figury I tworzą proste animacje w programie Pivot,                 

•        Uczniowie potrafą wyszukiwać i korzystać z różnych informacji w Internecie

•        Rozwiązują zadania związane z programowaniem korzystając z aplikacji Scratch.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„Let’s practise English”

prowadząca: pani Maria Janowska – Werner

termin: poniedziałek 07:15-08:00 (klasa VII), piątek 07:15-08:00 (klasa VIc)

Celem zajęć jest utrwalanie i poszerzanie wiedzy z zakresu języka angielskiego, a także wyrównywanie braków. Na zajęciach korzystamy z metod aktywizujących, ułatwiających i motywujących uczniów do pracy. Stosujemy interaktywne ćwiczenia     i gry językowe  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i Internetu. Pracujemy w małych grupach, co ułatwia kontakt z dzieckiem   i umożliwia mu większe skupienie podczas zajęć.

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

DZIECI MŁODSZE

„CYFERKI POD LUPĄ”

prowadząca: pani Ewa Bednarek

termin: wtorek 08:55-09:40 (klasa IIA)

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań, intuicji matematyczno- przyrodniczej uczniów. Za pomocą gier dydaktycznych, zabaw, ” burzy mózgów” rozwijana jest twórcza postawa, umiejętność rywalizacji i umiejętność pracy w zespole. Tematyka zajęć obejmuje treści przyrodnicze tj. ochrona przyrody, pogoda, krążenie wody w przyrodzie, powietrze i jego właściwości.

Treści matematyczne to działania arytmetyczne na liczbach, figury geometryczne, gry planszowe łamigłówki, krzyżówki, zagadki i rebusy matematyczne.

 

ZAJĘCIA  PSYCHOEDUKACYJNE 

„Mój dobry czas”

prowadząca: pani Katarzyna Tokarczyk

termin: poniedziałek 12:30-13:30 (klasa II), środa 07:00-08:45 (klasa VII),

Celem  zajęć psychoedukacyjnych jest  wzrost motywacji dzieci do nauki, wzrost  samooceny, rozpoznanie swoich mocnych stron, zainteresowań, rozwinięcie umiejętności społecznych w zakresie samodzielności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, właściwych sposobów rozładowywania emocji, obniżenie poziomu agresji oraz  poszerzanie podstawowej wiedzy na temat zastosowania matematyki w życiu codziennym, a tym samym zwiększenie swojej motywacji do pracy na zajęciach tego przedmiotu w szkole

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

„SPÓJRZ INACZEJ”

prowadząca: Ewa Bednarek

termin: 

Na zajęciach uczniowie uczą się poprawnych i skutecznych form komunikowania się bez użycia agresji, zdobywają umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji, kształtują zdolność do słuchania innych, szanowania ich zdania . Cotygodniowe spotkania pomagają lepiej rozumieć siebie i rówieśników.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

„ Zobaczyć matematykę w przyrodzie”

prowadząca: pani Teresa Teśner – Sich

termin: poniedziałek 07:10-07:55 (klasa IIIB), czwartek 07:10-07:55 (klasa IIIB),

Celem zajęć jest: rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,rozwijanie postawy twórczej, umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu, kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego, wyposażenie uczniów  w większy zasób wiadomości i umiejętności, ozwijanie cech charakteru uczniów , takich jak: systematyczność , pracowitość.

 ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

dla uczniów starszych

„WALORY KRAJOZNAWCZE POLSKI”

prowadzący : pan Arkadiusz Michalak

termin zajęć: poniedziałek 14:45-15:30 (klasa IVB),

Zajęcia poświęcone są poznawaniu walorów krajoznawczych poszczególnych województw (po 1-2 h na każde województwo). 

Gra edukacyjna kliknij aby pobrać

Od 4 listopada rusza II edycja Edukacyjnej gry miejskiej w ramach projektu „Z matematyką na ty”.
Tym razem gra potrwa do 30 stycznia 2020 r., serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w przedsięwzięciu. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły : https://edukacja.rybnik.eu/gra/